Profplan

Profplan

In het seizoen 2007-2008 is het profplan in de bovenbouw (Jong Sparta, O19, O17, O16 en O15) van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam geïntroduceerd. Ook de teams O13 en O14 nemen deel aan het profplan zodat zij hier alvast aan kunnen wennen. Het profplan omvat alle aspecten van een opleiding tot beroepsvoetballer die voor een jeugdspeler van belang zijn om te kunnen doorstromen naar de A-selectie van Sparta Rotterdam. Naast de individuele ontwikkeling op voetbal technisch gebied wordt in het profplan ook de nadruk gelegd op de individuele ontwikkeling op sociaal maatschappelijk gebied.
Het profplan bestaat uit de volgende onderdelen:
– Profdag
– Onderwijs en topsport
– Competentiegericht leren
– Ontwikkelingsgesprek
– Beoordelingsgesprek
– Talentenmap
– Videoanalyse
– Sportmaaltijden

Profdag

De profdag is een essentieel onderdeel binnen het profplan waarbij de trainingsintensiteit gestaag wordt opgevoerd. Sparta Rotterdam heeft in het aantal trainingsmomenten een keuze gemaakt per leeftijdscategorie. De O17, O16 en O15 trainen vijf keer per week, O19 en Jong Sparta trainen zes keer per week. Door verhoging van de trainingsintensiteit worden de jeugdspelers fysiek voorbereid op datgene wat er gevraagd wordt van spelers bij de A-selectie. Daarnaast krijgen de spelers te maken met studiebegeleiding en een sportmaaltijd op de profdagen. Gedurende een reguliere trainingsweek worden er twee profdagen georganiseerd, namelijk op de dinsdag en de donderdag.

Jeugdopleiding Sparta Rotterdam  2014/2015

Onderwijs en Topsport

Binnen het beleid dat de organisatie van Sparta Rotterdam voert, staat de individuele ontwikkeling van de jeugdspeler centraal. Dit betreft niet alleen de voetbaltechnische ontwikkeling van de speler, maar ook de ontwikkeling op sociaal maatschappelijk vlak waarbij de organisatie veel waarde hecht aan het volgen van een studie. In de organisatie van het profplan komt het onderdeel studie nadrukkelijk naar voren. Tussen de trainingsmomenten op dinsdag en donderdag is er voor O19, O17, O16, O15, O14 en O13 een uur gereserveerd voor het maken van huiswerk, waarbij spelers tevens gebruik kunnen maken van bijlessen die gegeven worden door een studiebegeleidingsteam bestaande uit studiebegeleiders en studenten.

Competentiegericht leren

De individuele ontwikkeling staat centraal in het beleid van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Een aspect van die individuele ontwikkeling van de speler is de leidende rol die de speler inneemt in zijn eigen ontwikkeling. Vanaf O9 wordt er gestart met dit bewustwordingsproces en de jeugdspeler zal uiteindelijk in O19 dermate bewust moeten zijn van de eigen ontwikkeling en het zelf kunnen sturen van deze ontwikkeling. Bij het competentiegericht leren komen verschillende punten naar voren: aanvallen, verdedigen, aanvallen vanuit verdedigen en verdedigen vanuit de aanval. Er wordt onderscheid gemaakt in de individuele bijdrage en de groepsbijdrage. In het competentieprofiel worden de volgende punten in het tweezijdige gesprek tussen trainer en speler besproken: voetballen (individueel en bijdrage aan het team), inrichting, leven als topsporter en bijdrage aan het imago van Sparta Rotterdam.

Ontwikkelingsgesprek

Het tweede gesprek dat geïmplementeerd is binnen de jeugdopleiding is het ontwikkelingsgesprek. Dit gesprek vindt halverwege het seizoen plaats en sluit aan op het competentieprofiel dat eerder heeft plaatsgevonden. In het ontwikkelingsgesprek staat ook de ontwikkeling van de jeugdspeler centraal. Het ontwikkelingsgesprek kan worden gezien als een functioneringsgesprek. Hierin worden de volgende punten besproken: het wel of niet behalen of verbeteren van de doelstellingen die zijn vastgesteld in het competentieprofiel, de concrete werkpunten en het functioneringsrapport. Aan het einde van het profplan beschikt de speler over de competentie zelfreflectie en is de speler in staat zijn sterke en werkpunten op korte termijn aan te geven.

Beoordelingsgesprek

Het derde gesprek dat geïmplementeerd is binnen de jeugdopleiding is het beoordelingsgesprek. Het beoordelingsgesprek vindt aan het eind van het seizoen plaats en is de afsluiting van de cyclus, waarin zowel het kwaliteitspaspoort/competentieprofiel als het functioneringsgesprek thuishoren. Ook kan het beoordelingsgesprek beschouwd worden als de start van een nieuwe cyclus. In het beoordelingsgesprek wordt het seizoen door trainer en speler geëvalueerd, waarbij wordt teruggekeken naar de doelstellingen die in het competentie profiel en het ontwikkelgesprek zijn geformuleerd. Het bewust worden van en bewust omgaan met de doelen die de jeugdspeler gedurende het competentieprofiel en het ontwikkelgesprek heeft opgesteld, wordt hierin getoetst door de aanwezige trainer. In het beoordelingsgesprek worden de volgende punten besproken: het wel of niet behalen van de doelstellingen met daarin de sterke punten en werkpunten uit het kwaliteitspaspoort/competentieprofiel en functioneringsgesprek en het beoordelingsrapport. Aan het eind van het profplan is de speler in staat zijn persoonlijke doelstellingen te evalueren en zijn sterke en werkpunten te benoemen van het reeds beëindigde seizoen. De spelers binnen de profopleiding geven een presentatie aan de trainer, prestatiecoach en hoofd opleiding.

Talentenmap

In het seizoen 2007-2008 is Sparta Rotterdam een samenwerking gestart met de talentenacademie. Dit instituut is een organisatie gespecialiseerd op het gebied van gedragsverandering bij topsporters. Dit is een specialisatie die past bij het beleid van de organisatie van Sparta Rotterdam, waarbij de focus ligt op de individuele ontwikkeling van de jeugdspelers. Om als speler het betaald voetbal te bereiken is alleen talent niet voldoende. De speler moet ook de aspecten ontwikkelen waarmee hij te maken krijgt bij doorstroming naar het betaald voetbal. Hierbij gaat het om aspecten op mentaal en persoonlijk vlak, maar ook om leefstijl en communicatie. Naast de verslaggeving van ontwikkeling op de genoemde onderdelen, worden alle verslagen van de kwaliteitspaspoorten en competentieprofielen verzameld in de talentenmap. De map wordt aan het eind van de opleiding aan iedere speler die deelneemt aan het profplan aangeboden.

Mentale begeleiding valt niet meer weg te denken in de topsport. De stap van professioneel voetballer is erg groot en hierin zullen mentale vraagstukken steeds vaker naar voren komen. Afgelopen seizoenen is veel geïnvesteerd in het implementeren van het mentale beleid. Vanuit dat plan is de begeleiding van de teams en elke individuele speler ingezet. Hierbij krijgt de jeugdopleiding ondersteuning van de talentenacademie. Sparta Rotterdam heeft samen met de talentenacademie een programma ontwikkeld om de individuele ontwikkeling van spelers te optimaliseren en te versnellen. Onderdelen van dit programma zijn: mentale begeleiding voor spelers, leefstijladvies voor spelers, scholing van trainers en spelers, observatie van trainers en spelers, inrichting van een spreekuur voor trainers en spelers, thematiek bij ouderavonden en bewustwording, ontwikkeling van levensstijl benodigd voor topsport en ontwikkeling van de talentenmap.

Sparta maakt ook gebruik van een apart HIPO beleid. De zogenaamde High Potentials zijn de toptalenten die de potentie hebben om door te stromen naar de A-selectie. Deze HIPO’s krijgen aparte begeleiding en volgen een maatwerktraject.

Sparta Rotterdam Nieuw Terbregge - 2013
Videoanalyse
In het seizoen 2007-2008 is Sparta Rotterdam gestart met het implementeren en professionaliseren van de videoanalyse binnen de jeugdopleiding. De videoanalyse is gericht op de thuiswedstrijden van de teams Jong Sparta tot en met O13. De thuiswedstrijden van Jong Sparta, O19 en O17 worden allemaal gefilmd. De overige teams komen ook allemaal minimaal een paar keer per seizoen aan de beurt, zodat zij alvast kunnen wennen aan het analyseren van de wedstrijd met ondersteuning van het video materiaal. Een videoanalist registreert de wedstrijden van deze teams. Het analyseren van de wedstrijden van bovengenoemde teams ligt volledig in het verlengde van de ontwikkeling van het individu. In het systeem, Team Performance Exchange, hebben de jeugdspelers een eigen account om de persoonlijke beelden van de gespeelde wedstrijden terug te kijken. Op deze manier maken de spelers kennis met een kritische beoordeling van de sterke punten en werkpunten in een wedstrijd en leren ze hier vervolgens bewust mee aan de slag te gaan. De filosofie hierachter is dat beelden meer zeggen dan woorden. Sparta Rotterdam probeert de spelers door middel van videobeelden voor te bereiden op het profvoetbal. Voor de jeugdspelers in de voetbalschool is het belangrijk om alleen naar de eigen kwaliteiten en de verbeterpunten te kijken. Vervolgens moeten de spelers uit de talentenopleiding te maken krijgen met videobeelden van het gehele team. Spelers leren dan situaties herkennen en in te zien waar het team als geheel aan kan werken. Tenslotte krijgen de spelers vanaf O16 te maken met videoanalyses van de tegenstander, om te werken aan een totale voorbereiding op het profvoetbal.

Sportmaaltijden

In het seizoen 2008-2009 is Sparta Rotterdam gestart met het aanbieden van sportmaaltijden tussen voetbalactiviteiten op de profdagen voor O17 tot en met O13. De sportmaaltijden worden samengesteld met behulp van het Zadkine College. Op dinsdag en donderdag krijgen de spelers van Jong Sparta en O19 ook een lunch op de club. Spelers worden door het aanbieden van sportmaaltijden geconfronteerd met het belang van gezonde voeding om optimaal te presteren tijdens intensieve sportbeoefening. Voor het voorlooptraject voor spelers uit de talentenopleiding (O14 en O13) wordt op de dinsdag en donderdag na een voetbalactiviteit een sportmaaltijd aangeboden.

Spelers krijgen ook voorlichting op het gebied van voeding. In de voetbalschool gaat het om het herkennen van kleine verschillen. Vervolgens krijgen de spelers steeds meer kennis over voeding, zodat ze uiteindelijk in de profopleiding hun gerechten zelf kunnen samenstellen.

Jeugdopleiding Sparta Rotterdam  2014/2015