Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Sparta Rotterdam richt zich niet alleen op de sportieve prestaties van spelers. De club is van mening dat zij medeverantwoordelijk is voor de maatschappelijke ontwikkeling van spelers binnen de opleiding. Met name voor spelers die uiteindelijk het betaald voetbal niet halen is deze ontwikkeling van essentieel belang.

Goede relatie met scholen

Iedere speler binnen de jeugdopleiding maakt zelf de keuze waar hij zijn studie wil volgen. Sparta Rotterdam vindt het belangrijk dat spelers opgroeien en zich ontwikkelen in de eigen leefomgeving. De leefomgeving van de speler verandert dus niet na de stap naar de jeugdopleiding. Een goede relatie met de desbetreffende scholen is bij deze werkwijze noodzakelijk. De jeugdopleiding besteedt hier dan ook veel aandacht aan. Studiebegeleiders bezoeken regelmatig de scholen om het contact tussen de school, ouders en de club te optimaliseren. Het goede contact zorgt ervoor dat er wederzijds respect is tussen Sparta en de scholen. Tweemaal per jaar wordt er per e-mail contact gezocht met de begeleider/mentor van de school. In de e-mail wordt expliciet gevraagd naar de vorderingen en het gedrag van de speler. Bij problemen met het rooster neemt Sparta contact op met de school om, in overleg met de speler en zijn ouders, eventuele wijzigingen aan te brengen. De spelers van Sparta Rotterdam zijn verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van de studiebegeleiders met betrekking tot hun schoolresultaten.

Studiebegeleiding en studiebegeleiders

Sparta Rotterdam heeft een groot team met gekwalificeerde studiebegeleiders. De studiebegeleiders zorgen voor het ondersteunen van het leerproces van de jeugdspelers. Het team bestaat uit een coördinator jeugdopleiding, contactpersoon studiebegeleiding, zes studiebegeleiders en vier ondersteunende studenten. De studiebegeleiders zijn gediplomeerde docenten met allemaal een eigen professie. Op deze manier kan iedere speler geholpen worden als hij tegen problemen aanloopt of nadere uitleg wil. In de perioden waarin de jeugdspelers veel proefwerken of examens hebben, de zogenaamde examenperioden, krijgen ze specifieke examenbegeleiding. Dit wordt gedaan om de schoolresultaten positief te beïnvloeden. Daarnaast krijgen spelers die van ver komen maatwerk aangeleverd bij de studiebegeleiding. Bovendien wordt er intensief contact met ouders en de school gelegd en gehouden. Zo voelen ook deze spelers zich thuis bij Sparta Rotterdam en wordt de combinatie van school en voetbal vergemakkelijkt. De studiebegeleiders houden tweemaal per jaar een studievoortgangsgesprek met alle spelers van O17 tot en met O13. Hiervoor leveren alle spelers een kopie van hun rapport in bij hun teammanager of bij de studiebegeleider. De gesprekken vinden plaats tijdens het studie-uur. In de gesprekken worden de studieresultaten en de voortgang op school besproken. De studiegesprekken zijn individueel of per tweetal, mede afhankelijk van de aard van het gesprek.

Jeugdopleiding Sparta Rotterdam  2014/2015

De eerste ronde gesprekken vindt plaats in januari naar aanleiding van het kerstrapport (indien aanwezig). Deze ronde is bedoeld voor alle spelers. Hierin staan de studieresultaten centraal, maar wordt ook de studiebegeleiding geëvalueerd. Ook kunnen in het gesprek zaken aan de orde komen met betrekking tot het gedrag op school. De tweede ronde vindt plaats na Pasen. In de gesprekken wordt ook de noodzaak tot aanvullende begeleiding besproken, welke bijvoorbeeld kan bestaan uit:
– Aanbod tot extra studiebegeleiding.
– Aanpassing van trainingstijden.
– Aanpassingen in de trainingsfrequentie.
– Andere maatregelen bij ontbrekende verbetering op het gebied van gedrag.

Een overstap naar een ander type onderwijs wordt, als hier sprake van is, in de tweede gespreksronde besproken. Voor Sparta Rotterdam is het belangrijk tijdig op de hoogte te zijn van de schoolkeuze. In verband met het regelen van verschillende zaken zoals roosters kan dan vóór de zomervakantie met de school contact opgenomen worden. Dit maakt de overgang voor ouders en spelers vaak eenvoudiger. De spelers zelf hebben grote invloed op de bereidheid van scholen om mee te werken. Scholen zijn eerder bereid mee te werken wanneer spelers zelf ook initiatief tonen, bijvoorbeeld bij het verschuiven van toetsen.
Voor elke speler/leerling wordt door Sparta Rotterdam een dossier aangelegd met informatie over de studieresultaten. Deze informatie is uiteraard strikt vertrouwelijk en slechts voor een aantal personen toegankelijk.

Studieruimte

Om de spelers op een professionele manier te ondersteunen in de combinatie van topsport en studie heeft Sparta Rotterdam de beschikking over een studieruimte met 32 werkplekken. Daarnaast is er ook een computerruimte met daarbij een gedeelte waar bijles gegeven kan worden. De spelers maken hier huiswerk onder begeleiding van bevoegde docenten. De spelers van O17 tot en met O13 zijn verplicht om op dinsdag en donderdag minimaal één uur aan hun studie te besteden. Op deze dagen zijn ook de zogeheten profdagen waarin de studiemomenten zijn vastgelegd. Voor de spelers van O19 geldt geen studieverplichting, maar ook zij krijgen de mogelijkheid om van de faciliteiten gebruik te maken.

Wijziging schoolgegevens

Het is voor Sparta Rotterdam belangrijk over de juiste gegevens te beschikken. Daarom wordt verzocht bij wijzigingen in gebouw, telefoonnummer, klas, coördinator en/of mentor dit door te geven aan de studiecoördinator, de teammanager of de studiebegeleider.

Verlaten van de jeugdopleiding

Voor spelers die aan het einde van het seizoen de opleiding moeten verlaten, biedt Sparta Rotterdam de mogelijkheid om nog één jaar gebruik te maken van de studiebegeleiding. Deze mogelijkheid wordt aangeboden om de omschakeling voor deze spelers makkelijker te laten verlopen.